DAGUS d.o.o.

 • Povečaj velikost črk
 • Privzeta velikost črk
 • Zmanjšaj velikost črk
dagFIP - računovodstvo

Program „RAČUNOVODSTVO“ je plod dolgoletnih izkušenj s področja razvoja računalniško podprtih informacijskih sistemov v različnih poslovnih okoljih. Njegova stabilnost delovanja, podprta s stalnim razvojem in modernizacijo, je garancija za zadovoljstvo uporabnikov.

Knjiženje

Program pokriva naslednja področja:

 • glavna knjiga
 • saldakonti
 • devizno knjigovodstvo
 • stroškovno knjigovodstvo
 • likvidatura
 • plačilni promet
 • DDV evidence
 • blagajniško poslovanje
 • poslovna poročila
 • evidenco prihodkov in odhodkov po sistemu denarnega toka
 • fakturiranje
 • obračun obresti
 • knjigovodstvo osnovnih sredstev
 • uvoz/izvoz podatkov

Program je namenjen računovodskim servisom, podjetjem od majhnih do velikih in tudi proračunskim ustanovam.

Nekaj značilnosti programa:
 • poslovno leto je lahko različno od koledarskega leta
 • obračunska obdobja(meseci) se lahko zapirajo (zaključujejo) ali pa ne (odvisno od nastavitev)
 • odlikuje ga izredna preglednost in enostavnost
 • z nastavitvami je prilagodljiv uporabniku
 • knjiženje v novo leto je možno tudi pred zaključkom predhodnega leta (ni zaostankov – tudi ob zamenjavi valute iz SIT na EUR je bil prehod brez zastojev)
 • vedno je na voljo preklop v že zaključena leta (v arhivo za 5 let nazaj)
 • samo en vnos je dovolj, da se knjižba „pojavi“ v GK, SK in DDV evidenci
 • zajem podatkov je racionaliziran z uporabo šifrantov
 • vgrajena kontrola (nivo je odvisen od nastavitev) zmanjšuje možnost napak (napaka dvojnega zajema dokumenta, kontrola davčne številke,...)
 • avtomatizirano zapiranje odprtih postavk in z izbiro postavk tudi delno zapiranje

Program se nenehno dopolnjuje in dograjuje, zato navajanje vseh značilnosti na tem mestu ni smiselno. Sledi nekaj podrobnejših informacij po posameznem funkcionalnem modulu.

DDV evidence
Vodenje knjige prejetih računov se razlikuje glede na odločitev uporabnika, ali bo uporabljal „likvidaturo“ ali ne. Če se ne odločimo za likvidaturo, nastaja knjiga prejetih računov enako kot knjiga izdani računov, kar na osnovi redno knjiženih poslovnih dogodkov. Če pa vodimo knjigo prejetih računov znotraj likvidature, je le-ta ločena od knjiženja temeljnic prejetih računov. Ta način je predvsem priporočljiv v podjetjih, ki si delno ali v celoti sama vodijo računovodstvo.

Prednosti so:
 • vnos prejetih računov lahko opravlja tudi računovodsko neizobražena oseba (kontiranje ločeno od samega vnosa računa – kar opravi računovodja)
 • preglednejša evidenca prejetih računov (na voljo so dodatni izpisi poročil po različnih kriterijih)
 • v firmah z velikim številom računov lažja porazdelitev dela
 • DDV evidence imamo lahko preden so sknjižene temeljnice (če nimamo svojega računovodja)

V obeh primerih se samodejno tvorijo plačilni nalogi.

Z direktnim vnosom podatkov je možno voditi knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj skupnosti, knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj skupnosti, evidenco DDV o vstopnem DDV pri uvozu (E-UVOZ) ter izpisati rekapitulacijsko poročilo RP-O. Knjige prejetih in izdanih faktur se lahko pregledajo in izpišejo kadarkoli za izbrano obdobje. Na voljo je sortiranje po datumu prejema, po številki dokumenta ali zaporedju vnosa. Uporabnik lahko vedno izpiše obrazec DDV-O za poljubno davčno obdobje in izvede obračun DDV. Pri tem se DDV konti saldirajo in poknjiži se obveznost oz. terjatev iz naslova DDV-ja za izbrano obdobje.
Vgrajena je vrsta kontrol, ki uporabnika opozarjajo na očitne pomanjkljivosti in napake v knjigah DDV. Napake je možno na enostaven način odpraviti.


Devizno računovodstvo
Omogoča vodenje deviznega knjigovodstva na osnovi dnevno ažurirane tečajnice. V kontnem načrtu je potrebno devizne konte posebej označiti. Pri knjiženju na te konte bo program samodejno vršil preračun vpisanih deviznih zneskov v domačo valuto. Možen je tudi drugačen način preračuna – dogovor z uporabnikom.
Na osnovi knjiženega prometa je na voljo uporabniku navadna in devizna konto kartica, kot ekranski vpogled ali izpis. Enako velja za odprte postavke. Uporabnik odloča ali se bo izpisala navadna, devizna ali kombinirana varianta.
Avtomatiziran je tudi izpis poročila za Banko Slovenije. Poročilo se lahko izdela ne le po državah, ampak tudi po poslovnih partnerjih (analitika).


Fakturiranje storitev / blaga
Gre za fakturiranje vseh vrst storitev in blaga brez vodenja zalog.

Modul zajema pisanje ponudbe/predračuna, računa za predplačilo, računa in dobropisa. Možno je pisanje računa iz predračuna ali iz računa za predplačilo, podvajanje računov (kopiranje izbranega računa pod novo številko) in pisanje dobropisa iz računa.
Vpis pozicij je podprt s šifrantom artiklov in cenikom.

Pogodbeno določeni računi lahko nastajajo tudi samodejno na podlagi tabele „pogodb“. V njo vnesemo podatke, kot so, kateremu klientu, kaj zaračunavamo in v kakšni količini. Cena je lahko fiksna ali iz cenika. Tudi obdobje je nastavljivo (mesečno , trimesečno polletno,...). Ko so računi zgenerirani, jih lahko še dopolnimo oz.spremenimo.

Program ponuja izpis računa v različnih oblikah (nastavljivo). Tudi račun s posebnim plačilnim nalogom je predviden.

Knjiženje računov v glavno knjigo in saldakonte je avtomatizirano, ob tem pa se samodejno tvori tudi knjiga I-RAČ.


Blagajna
Pisanje blagajniških prejemkov in izdatkov z blagajniškim dnevnikom. Dnevnik se s pritiskom na tipko poknjiži v glavno knjigo.
Možno je vodenje tudi deviznih blagajn (za vsako valuto posebej).


Obračun obresti
Podprt je obračun po linearni ali konformni metodi s pripisom obresti ali brez na knjiženem prometu. Na voljo je masovni obračun obresti ali obračun z izbiro postavk (na KK izberemo postavke, ki jim želimo obračunati obresti.
Uporabnik lahko izbira med obračunom na odprtih postavkah ali zaprtih, lahko pa tudi na vseh. Parametrično je možno nastaviti minimalni izračunani znesek obresti, pod katerim se obremenilnice ne tvorijo in toleranca število dni (število dni zamude, do katere obresti ne obračunavamo). Hkrati lahko uporablja do 100 različnih tabel obrestnih mer (določeno na klientu), lahko pa tudi izbrane klienta oprostimo obračuna obresti. Obračun se lahko izvaja za poljubno obdobje, za vse kupce ali le za izbranega in je ponovljiv.
Program vodi evidenco izvršenih obračunov.
Promet, ki je bil za določeno obdobje že obračunan, se lahko s posebnim postopkom stornira.


Plačilni nalogi
Vsi plačilni nalogi, nastali med knjiženjem prejetih računov, se s pomočjo vgrajenih funkcij obdelujejo v posebni preglednici, kjer izbiramo katere račune bomo plačali, lahko jih tudi delimo (delno plačilo) in jim določamo različne statuse. Glede na status (odobreno plačilo, plačaj takoj, stornirano,...) se nalogi pošiljajo v elektronski plačilni promet (EPP) ali na tiskalnik, za izpis plačilnih nalogov (BN02,PP02).
Obdelani nalogi, se prenesejo v arhiv, kjer lahko vedno pogledamo, kdaj je bil kakšen račun (nalog) plačan. Lahko jih pa tudi spet aktiviramo (možnost ponovnega plačila).
Za plačevanje ponavljajočih mesečnih obveznosti (nadomestilo za stavbno zemljišče, obroki kreditov,...) obstaja posebna tabela, tako imenovanih „posebnih plačilnih nalogov“. Program omogoča deljenje nalogov na poljubno število manjših zneskov, s tem pa ne izgubimo podatka o celotnem znesku računa, oziroma, koliko je še neplačanega.


BanKart in EPP
Če smo vključeni v sistem BanKart in prejemamo izpiske o plačilih po email-u, jih na tem mestu včitavamo v naše evidence.
EPP modul ima enako funkcijo, le da gre za bančne izpiske. V programih elektronskega plačevanja si nastavimo mapo v katero se nalagajo bančni izpiski, iz te, pa jih potem program včitava.
Program izvrši kontrolo pravilnosti prejetih podatkov in plačilom poišče pripadajoče račune. Preko njih definira konte in določi šifriro klienta za knjiženje bančnega izpiska.
Pri postavkah z napačnim sklicem imamo še možnost dopolnjevanja, nakar izpisek prenesemo v GK.
Bančne izpiske lahko prejemamo iz vseh bank katerih transakcijske račune imamo vnešene.
Vhodni format izpiska je lahko v obliki ZBS (struktura Združenja bank Slovenije – NKBM jo uporablja in je optimalna ) ali v TKDIS.TXT obliki. Slednja ne vsebuje vseh podatkov (številke izpiska, na primer), kot ZBS, je pa tudi uporabna (to je univerzalna oblika za skoraj vse banke).


Poslovna poročila
Sistem za izdelavo poslovnih poročil je namenjen izdelavi bilance stanja, izkaza uspeha in statističnih poročil, lahko pa si pripravimo tudi povsem svoja poročila. Zasnovan je tako, da uporabnik izdela poljubno predlogo poročila in jo poveže s knjiženim prometom (povezava AOP šifra in kontov).
Poročila se lahko izdelajo kadarkoli za poljubno časovno obdobje iz aktualnih podatkov glavne knjige in saldakontov.


Osnovna sredstva
Programski modul omogoča spremljanje investicij v teku in računovodskih evidence o osnovnih sredstvih. Lahko spremljamo tudi stanje drobnega inventarja s 100% odpisom. Delo s programom je izredno enostavno. Vsakemu osnovnemu sredstvu se lahko dodeli poljuben status, ki krmili način uvrščanja v obračune, hkrati pa je tako omogočena velika preglednost nad stanjem osnovnih sredstev. Stanja se lahko spremlja po različnih kriterijih: statusih, amortizacijskih skupinah, revalorizacijskih skupinah, stroškovnih mestih, nahajališčih, kontih nabave …
Obračuni se lahko izvajajo za poljubno zaporedno časovno obdobje in so popolnoma ponovljivi. Obračun amortizacije se lahko izvaja tudi v enem postopku za celo leto. Pri takem načinu obračunavanja je potrebno predhodno vnesti vse nove nabave, odtujitve in spremembe vrednostnih podatkov s pravilnimi datumi. Program samodejno vodi evidenco o izvedenih obračunih. Ob vsakem obračunu se samodejno kreira protokol tistih osnovnih sredstev, ki se iz določenega razloga niso uvrstila v obračun hkrati pa se kreira že temeljnica za glavno knjigo.

Programski modul obsega naslednje možnosti:
 • masovni in posamični obračun amortizacije
 • letni obračun revalorizacije amortizacije
 • možnost spremljanja drobnega inventarja z ločeno inventuro
 • “število nastopanj” omogoča eno inventarno številko za več istovrstnih sredstev na enem nahajališču
 • izpis samolepilnih nalepk z inventarnimi številkami (EAN črtne kode)
 • letni zaključek je avtomatiziran in ga izvaja uporabnik sam
 • arhiva omogoča vedno vpogled v že zaključena leta in takratno stanje O.S.
 • knjiženje povečanj/zmanjšanj nabavnih vrednosti in odpisa
 • uporabniku je na voljo cela vrsta pisnih poročil, uporabnik pa sam, preko parametrov določa katera osnovna sredstva se bodo vanje uvrstila in katera ne
 • na voljo je tudi poseben kontrolni pregled vrednostnega stanja po kontih za usklajevanje z GK.


Piškotke uporabljamo za statistiko obiskov in pravilno delovanje naše spletne strani! Več o tem si lahko preberete s klikom na EU Cookie Directive Module Information

Sprejemam piškotke s te strani.